W kwestii urlopu trzeba wiedzieć że:

  • przy 5-dniowym tygodniu pracy przysługuje nam 20 dni płatnego urlopu,
  • przy 6-dniowym tygodniu pracy przysługuje nam 24 dni płatnego urlopu.
  • W umowie może być przewidziany dłuższy urlop.

Aby ustalić dni urlopu musi nastąpić odpowiednie porozumienie między pracodawcą a pracownikiem, czyli obydwie strony muszą się zgodzić co do urlopu w konkretnym terminie.

Jeśli pracodawca jednostronnie ustala urlopy musimy się na tą propozycję zgodzić. O ile nie odpowiemy na taką propozycję, ustalenie takie staje się zobowiązujące. Sytuacja taka nie ma miejsca, jeśli pracodawca nie da nam wyraźnie do zrozumienia, że czas wolny zostaje nam przyznany jako urlop. W przeciwnym razie za czas wolny pracodawca musi płacić jak za czas pracy. Odpowiedzią na jednostronne ustalenie urlopu przez pracodawcę może być na przykład propozycja innego terminu urlopu.

Zasadą jest, iż ustalenie urlopu musi się odbyć za porozumieniem stron, przy czym należy uwzględnić w takim przypadku zarówno interesy pracownika jak i pracodawcy. Odszkodowanie za nie wzięty urlop należy się nam w przypadku kiedy wnieśliśmy o urlop w takim terminie, że mógł on zostać nam przyznany w pełnym zakresie jeszcze podczas danego roku, a mimo tego pracodawca nie przyznał nam urlopu. Trzeba przy tym udowodnić, że zawczasu wnosiliśmy o taki urlop. Najlepiej jest to zrobić na piśmie z potwierdzeniem odbioru takiego pisma lub przy świadkach znających treść przekazywanego przez nas pisma. Proszę pamiętać o tym, że aby podać kogoś jako świadka, potrzebujemy jego imię, nazwisko i adres pocztowy.

Urlop, który nie został nam przyznany z tzw. powodów ekonomicznych (np. terminy do dotrzymania wobec klientów pracodawcy, choroby innych pracowników itp.) lub powodów leżących po stronie pracownika (np. choroba) może być przeniesiony na drugi rok i wzięty do 31. marca tego roku.

Ważne jest, że to pracownik musi wykazać iż istniały powody do przeniesienia urlopu na następny rok, czyli jeśli pracodawca odmawia przyznania urlopu z powodów ekonomicznych, musimy być w stanie udowodnić powołanie się przez niego na powody ekonomiczne, czyli najlepiej jest domagać się odmowy z daną treścią na papierze lub mieć na to świadka.

 

Jeśli pracodawca nie zareaguje na nasze wnioski o urlop i urlop nasz przepadnie (do 31. grudnia danego roku lub pod powyżej wskazanymi warunkami do 31. marca kolejnego roku) możemy domagać się odszkodowania za nie wzięty urlop.